Privacyverklaring

 1     Introductie

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens om zo de privacy te waarborgen. Stichting Kringloop Alphen vindt privacy belangrijk. Alle informatie die u ons geeft zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Daarnaast verwerken we daarom uitsluitend persoonsgegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening.

Er zijn verschillende persoonsgegevens die Stichting Kringloop Alphen van u kan verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan: naam, adres, telefoonnummer en emailadres, maar ook aan uw ip-adres en camerabeelden. Uw contactgegevens verstrekt u bijvoorbeeld aan ons op het moment dat u gebruik maakt van onze inboedelservice, een bezorg- of ophaalafspraak met ons inplant, een klacht indient, meedoet aan de prijsvraag of zich opgeeft voor onze nieuwsbrief. Uw ip-adres wordt bij ons bekend op het moment dat u onze website bezoekt. Bezoekt u onze hoofdvestiging in Alphen aan den Rijn dan wordt u gefilmd.

Deze verklaring beschrijft waar we die gegevens voor gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden de gegevens met derden worden gedeeld. Soms is dit bijvoorbeeld bij wet verplicht gesteld.

Tot slot kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten zijn met betrekking tot de persoonsgegevens, denk hierbij aan het recht op inzage.

Heeft u vragen over de inhoud van deze verklaring? Wilt u uw persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen? Stuurt u dan een mail naar privacy@kringloopalphen.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op. Bent u met ons in contact geweest over de manier waarop we met (uw) persoonsgegevens omgaan en komen we er samen niet uit? U kunt dan altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens (zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl voor meer informatie en contactgegevens).

2     Doel van het verzamelen van gegevens die u aan ons verstrekt

De gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Doet u bijvoorbeeld mee aan de prijsvraag en heeft u uw emailadres aan ons gegeven zodat wij u kunnen informeren in het geval u een prijs heeft gewonnen, dan zullen wij dit emailadres alleen daarvoor gebruiken. We zullen het bijvoorbeeld niet gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen, tenzij u daar uiteraard apart toestemming voor heeft gegeven.

3     Doel van het verzamelen van gegevens die automatisch worden verzameld

Ook de gegevens die u niet direct bewust aan ons verstrekt, maar die automatisch worden verzameld, gebruiken wij uitsluitend te behoeve van (het verbeteren van) onze dienstverlening. Als u bijvoorbeeld onze website bezoekt, worden metagegevens zoals uw ip-adres, webbrowserversie, besturingssysteem en websitegebruik geregistreerd. Deze gegevens worden middels Google Analytics verzameld om onze website te verbeteren.

Brengt u een bezoek aan onze hoofdvestiging in Alphen aan den Rijn dan wordt u gefilmd. De camera-installatie geeft de directie de mogelijkheid in het geval van ongewenste situaties (denk aan diefstal, fraude en overige afwijkingen van de dagelijkse gang van zaken) de beelden terug te kijken om zo de situatie te kunnen beoordelen. Stichting Kringloop Alphen heeft tegenwoordig een dusdanige omvang dat constant toezicht van leidinggevenden op bedrijfsvoering, vestigingen en klanten niet meer mogelijk is. Het belang van een juiste beoordeling van ongewenste situaties weegt daarbij op tegen het privacybelang van medewerkers en klanten. Daarbij is de positionering van de camera’s zodanig toegepast dat de inbreuk op de privacy zo minimaal mogelijk gehouden is (op het toilet zijn bijvoorbeeld geen camera’s geïnstalleerd). Via bordjes worden medewerkers en klanten geïnformeerd over de aanwezigheid van het cameratoezicht.

4     Delen van gegevens met derden 

Stichting Kringloop Alphen deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit ten goede komt aan onze dienstverlening, of als er sprake is van een juridische of wettelijke verplichting. In het geval u een inboedelservice bij ons afneemt, geven we bij voorbeeld uw gegevens door aan onze boekhouder zodat hij kan controleren of u de factuur heeft betaald of geven we bijvoorbeeld uw gegevens door aan het containerbedrijf zodat zij een afzetcontainer bij u voor de deur kunnen plaatsen. Of stel dat u keer op keer winkeldiefstal bij ons pleegt, dan zijn wij genoodzaakt de camerabeelden aan de politie over te dragen. Hoe dan ook, het delen van gegevens met derden zal een uitzondering zijn en we delen nooit gegevens met derden vanwege commerciële doeleinden. Daarnaast zijn deze derden waar we gegevens mee delen altijd, net als Stichting Kringloop Alphen, verplicht de privacy te respecteren. Hetzij op wettelijke gronden, hetzij op grond van een speciaal daartoe gesloten overeenkomst met ons.

5     Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Stichting Kringloop Alphen verwerkt. Wilt u zich op een bepaald recht beroepen? Stuur dan een mail naar privacy@kringloopalphen.nl. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen zich te legitimeren. Pas op het moment dat vaststaat dat de gegevens die uw verzoek betreffen, daadwerkelijk uw gegevens zijn kunnen, wij ingaan op uw verzoek. We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen nadat u een mail heeft gestuurd, in ieder geval voor het verstrijken van de wettelijke termijn van 30 dagen.

De rechten die u heeft, zijn:

·         Recht op inzage: u heeft altijd het recht om de gegevens die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn in te zien. Als uw verzoek tot inzage wordt ingewilligd, krijgt u via de mail een afschrift van de bij ons bekende gegevens toegestuurd.

·         Recht op rectificatie: u heeft altijd het recht om de gegevens die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn te laten aanpassen. Als uw verzoek tot aanpassing wordt ingewilligd, krijgt u via de mail de bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

·         Recht op vergetelheid: u heeft altijd het recht om de gegevens die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn te laten verwijderen. Als uw verzoek tot verwijdering wordt ingewilligd, krijgt u via de mail de bevestiging dat de gegevens zijn gewist.

·         Recht op dataportabiliteit: u heeft altijd het recht om de gegevens die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn door ons aan u te verstrekken op een manier die het voor u gemakkelijk maakt om ze te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Organisaties zijn bij wet verplicht om de gegevens, als u dat wenst, in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken. Als uw verzoek tot dataportabiliteit wordt ingewilligd, krijgt u via de mail de gegevens zodanig aangeleverd dat u ze gemakkelijk kunt hergebruiken.

·         Recht op beperking van de verwerking: u heeft altijd het recht om de gegevens die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar een verwerkingsbeperking op te leggen. Dat betekent dat een organisatie de gegevens wel in het bezit mag hebben, maar er, behalve opslaan, niets mee mag doen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als u vermoedt dat er onjuistheden in uw gegevens voorkomen: er mogen dan geen verwerkingen mee worden gedaan tot de gegevens op juistheid zijn gecontroleerd. Als uw verzoek tot verwerkingsbeperking wordt ingewilligd, krijgt u via de mail de bevestiging dat de verwerkingsbeperking is ingesteld. Deze kan alleen op uw verzoek opgeheven worden.

·         Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Sommige organisaties nemen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens. De uitkomsten van deze geautomatiseerde besluiten kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de betrokken persoon. Deze heeft daarom altijd het recht op ‘een menselijke blik’. Dat houdt in dat het automatisch gegenereerde een second opinion krijgt dat is uitgevoerd door een mens. Stichting Kringloop Alphen werkt niet met geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Dit recht is daarom ook niet van toepassing op de gegevens de Stichting Kringloop Alphen verzameld.

·         Recht op bezwaar: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn. Zodra u kenbaar maakt van dit recht gebruik te willen maken, stopt Stichting Kringloop Alphen met de verwerking ervan en stelt een tijdelijke verwerkingsbeperking in. Is uw bezwaar gegrond dan krijgt u via de mail de bevestiging dat de verwerking blijvend is gestaakt. Alleen op uw verzoek kan de verwerking weer opgestart worden. Kan Stichting Kringloop Alphen gronden die te maken hebben met een rechtsvordering of dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden dan mag Stichting Kringloop Alphen de gegevens blijven verwerken. In dat geval wordt u hiervan via de mail op de hoogte gesteld.

6     Wijzigingen in het privacybeleid 

Stichting Kringloop Alphen behoudt te allen tijde het recht om het privacybeleid en als gevolg daarvan de privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. We raden u aan deze pagina met enige regelmaat te raadplegen.