Even voorstellen

Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn is een stichting zonder winstoogmerk. We stellen ons graag nader aan u voor met: “Meer dan alléén een winkel.” Dit is heel bewust gekozen, want veel mensen denken bij het woord ‘kringloop’ aan alléén een winkel met tweedehands goederen. Heel begrijpelijk omdat men vooral met dit onderdeel van de organisatie te maken heeft door het afleveren van goederen of door het bezoeken van de winkel.

Wij hopen u echter door een blik in onze organisatie te verrassen met de vele andere kanten van Stichting Kringloop Alphen: door en naast onze inzamel- en winkelactiviteiten kunnen wij werkgelegenheid creëren, het milieu ontzien en voorlichting geven op het gebied van afval en hergebruik. Daarnaast proberen we maatschappelijke meerwaarde te creëren waar we kunnen, onder andere door het steunen van goede doelen, met geld, maar bij voorkeur ook met goederen.


Visie

Onze visie is dat in de toekomst niemand meer iets weggooit, alles wordt hergebruikt en als men geld aan een product uitgeeft, dan doet men dat bewust. In dit proces speelt Stichting Kringloop Alphen een centrale rol. Stichting Kringloop Alphen is een kringloopwinkel die ‘voor ieder wat wils’ biedt, of het nu gaat om iemand die bewust met zijn geld om moet gaan of een verzamelaar. Al doende is Stichting Kringloop Alphen een werkgever waar men zich graag voor inzet, of dat nu betaald of onbetaald is.


Missie

Onze missie luidt als volgt: “Wij geven mensen en spullen een nieuwe kans en de waardering die ze verdienen!”


Kernwaarden

Zorgvuldigheid en respect zijn de belangrijkste waarden van waaruit Stichting Kringloop Alphen en iedereen die een bijdrage aan de stichting levert, handelt. Onder zorgvuldigheid verstaat Stichting Kringloop Alphen elke gedrag dat gewetensvol, nauwkeurig en met aandacht wordt uitgevoerd. Onder respect verstaat Stichting Kringloop Alphen het besef dat elk persoon en elk product waardig en waardevol is en unieke kwaliteiten bezit en al het gedrag dat uiting geeft aan dit besef. 


Doelen

 • We vinden het belangrijk dat de afvalberg vermindert. Daarom streeft Stichting Kringloop Alphen naar maximaal hergebruik van producten en materialen. 
 • We willen werk creeren, zowel betaald als onbetaald. De goede band met werkgelegenheidspartners zoals de gemeente, sociale werkplaats, reïntegratiebureaus en vrijwilligersorganisaties koesteren we.
 • We willen voorlichting geven over afval en hergebruik.
 • We willen financieel autonoom blijven. Al mogen we als stichting geen winst maken, we moeten wel uit onze kosten komen. Kosten zijn onder andere personeel, huisvesting, de drie bussen die dagelijks rondrijden om de gemiddeld 20 adressen per dag te bezoeken en het textiel op te halen, verzekeringen, verwarming en gas en licht enzovoort. Wij krijgen hiervoor geen inzamelvergoeding of subsidie, we betalen alles uit de opbrengst van de verkoop. Dat blijft spannend want we willen ook dat u voor zo min mogelijk geld leuke en mooie spullen kunt kopen. Wij blijven ons best doen, maar we kunnen uw steun en sympathie daarbij goed gebruiken.

Activiteiten

Stichting Kringloop Alphen ontplooit de volgende activiteiten om haar doelen te bereiken:

 • Inzamelen van goederen en textiel: de goederen en het textiel komen op vier verschillende manieren binnen: mensen kunnen het zelf brengen naar de stichting, via het inzamelpunt bij gemeentelijk afvalbrengstations of via de textielbakken die door heel Alphen aan den Rijn verspreid staan, maar ze kunnen het ook gratis door Stichting Kringloop Alphen aan huis op laten halen.
 • Sorteren van ingezamelde goederen en textiel: op de diverse sorteerafdelingen vindt de selectie en het prijzen plaats van alle binnengekomen spullen. Stichting Kringloop Alphen probeert voor zoveel mogelijk artikelen een nieuwe eigenaar of herbestemming te vinden. Kleine reparaties worden gedaan als dat de kans op hergebruik vergroot. Voor fietsen is een aparte werkplaats op Ecopark De Limes ingericht. Pas als er geen producthergebruik mogelijk is, worden de goederen op materiaalsoort afgevoerd om zo het hergebruik van de grondstoffen mogelijk te maken. Lege cartridges worden bijvoorbeeld geschonken aan Cartridge4Kika, die de opbrengst daarvan doneert aan het KWF.
 • Beheren van meerdere verkooppunten: Stichting Kringloop Alphen beschikt over meerdere verkooppunten. In de winkels vindt de verkoop van de binnengebrachte, gesorteerde en geprijsde goederen en textiel plaats. Zaken die niet verkocht worden, worden alsnog op materiaalsoort afgevoerd om zo het hergebruik van de grondstoffen mogelijk te maken.
 • Dienstverlening:
  • Bezorgservice: Stichting Kringloop Alphen bezorgt tegen een geringe vergoeding aangekochte grote spullen bij mensen thuis.
  • KringloopCafé: op de hoofdvestiging bevindt zich een klein lunch-café waar klanten een kop koffie of thee en een kleine versnapering kunnen kopen.
  • Repair Café: Stichting Kringloop Alphen organiseert 2x per maand een Repair Café ten einde meer producten een langere levensduur te geven.
  • Inboedelservice: Stichting Kringloop Alphen ontzorgt de Alphense burgers middels een inboedelservice en red al doende meer goederen en textiel van de afvalberg.
  • Op diverse manieren geeft Stichting Kringloop Alphen voorlichting over afval en hergebruik:
   • De stichting heeft een intensieve samenwerking met diverse bso- en onderwijsinstellingen: zo nemen we deel aan aan gemeentelijk programma De Schatzoekers. Hebben kinderen van bso PLEK3 een stop-motionfilm gemaakt met producten uit de kringloopwinkel, werken we samen met highschool Media & Design van het Scala College en stellen we producten uit de winkel beschikbaar waarmee de leerlingen een lamp ontwerpen en hebben we een nauwe samenwerking met het Technasium waar we jaarlijks een lesmodule verzorgen voor het vak Onderzoek & Ontwerpen.
   • Daarnaast zoeken we waar mogelijk het publiek op door een voorlichtingskraampje op de (jaar)markt te bemannen, of op te treden als spreker bij verenigingen.
  • Werkgelegenheid: eerder genoemde activiteiten leveren werkgelegenheid op. Stichting Kringloop Alphen voorziet niet alleen in reguliere arbeidsplaatsen. Ook Alphenaren met een arbeidsbeperking, of behoefte aan een re-integratiestage om de kans op de arbeidsmarkt te vergroten, kunnen bij Stichting Kringloop Alphen terecht (Social Return on Investment). Daarnaast vervult menig scholier zijn of haar maatschappelijke, snuffel- of lintstage bij de kringloop en is de organisatie een Erkend Leerbedrijf.

Vermogensbeheer

De boekhouding en salarisadministratie wordt door een externe en onafhankelijke partij verzorgd. Daarnaast is er een onafhankelijk en erkend accountancykantoor dat jaarlijks de boekhouding controleert en het financieel jaarverslag opstelt. Een verkorte versie hiervan wordt gepresenteerd op de websites van Stichting Kringloop Alphen.

Inkomsten

Om de doelen van Stichting Kringloop Alphen te realiseren is geld nodig. De stichting heeft geen winstoogmerk en ontvangt geen subsidies. De financiering geschiedt volledig door de opbrengst vanuit de verkoop van ingezamelde goederen en textiel en daaraan gekoppeld de bezorgservice, de verkoop uit het lunch-café, de inboedelservice en de loonkostenvergoeding van de garantiebanen.

Uitgaven

Het merendeel van de inkomsten wordt besteed aan kosten die gemaakt worden voor personeel (ruim 70%, de personeelsleden in dienst ontvangen een salaris conform CAO Kringloop Nederland). Ruim 10% wordt besteed aan huisvesting. De rest wordt besteed aan afschrijvingen, goede doelen en bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de stichting een weerstandsvermogen op een spaarrekening staan. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden en door het bestuur geformuleerde beleidsdoelstellingen.


Bestuur

Stichting Kringloop Alphen wordt voorgezeten door een bestuur dat zich onbezoldigd en op vrijwillige basis voor de stichting inzet. Het bestuur en de directie komen eens in de maand bijeen en bespreken dan actuele zaken en zaken zoals contacten met de gemeente en de lange termijn koers. Geen van de bestuursleden heeft een meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.  Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

• Henk den Duijn – Voorzitter
• Kees van Velzen – Penningmeester
• Gerard Reijrink
• Marjolein Ippel