Algemene voorwaarden

 1     Algemeen

·   De volledige tekst van de algemene voorwaarden is gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag onder nummer 41168477 en is te raadplegen op www.kringloopalphen.nl.

2     Inname van goederen – algemene voorwaarden

·   Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn neemt alleen goederen aan die kans maken op hergebruik en is te allen tijde gerechtigd goederen te weigeren. De goederen worden beoordeelt op basis verkoopbaarheid, de staat en veiligheid. Op www.kringloopalphen.nl staat vermeldt welke goederen op voorhand niet aan de criteria voldoen, of bij wet niet mogen worden ingezameld.

·   De klant levert kleine spullen aan in een zak of doos.

·   De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat hij, al dan niet regelmatig, goederen heeft afgestaan aan de Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn.

·   Ruilhandel is niet mogelijk.

3     Inname van goederen – ophaalafspraak

·   De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat hij een ophaalafspraak heeft. Een daartoe bevoegde medewerker van Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn beoordeelt de goederen ter plaatse en is ten allen tijde gerechtigd goederen, zonder opgaaf van reden, te weigeren.

·   Indien de klant de goederen buiten neerzet, dan dienen ze afgeschermd te zijn tegen weersinvloeden. Indien de klant goederen inpandig aanbiedt, dient de klant, of een vertegenwoordiger van de klant, aanwezig te zijn op het moment dat de goederen opgehaald worden.

·   Goederen dienen op de begane grond of, in aanwezigheid van een voldoende ruime lift, op de etage klaar te staan. De klant levert grote goederen gedemonteerd en elektrische apparaten ontkoppeld aan.

4     Winkelen

·   Het betreden van alle locaties van Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn is voor risico van de klant.

·   Indien aanwezig, is het gebruik van een boodschappenmandje verplicht.

·   Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn behoudt zich het recht om de inhoud van tassen te controleren.

5     Veiligheid

·   Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn verkoopt alleen gebruikte goederen. Het is niet bekend hoe lang of hoe intensief de aangeboden goederen/artikelen door de vorige eigenaar zijn gebruikt. Deze goederen kunnen derhalve gebreken vertonen of kapot zijn. Het is daarom noodzakelijk om voor het in gebruik nemen van goederen, met name waarbij veiligheid van belang is, deze na te laten kijken door een deskundige en de technische staat te laten onderzoeken.

6     Prijzen   

·   De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief btw maar exclusief eventuele verzend- of bezorgkosten, tenzij anders vermeld. Over de prijs kan niet worden onderhandeld.

·   Indien de verkoopprijs niet staat vermeld op het betreffende product, dan wel op of boven het schap waar het betreffende product is geplaatst, het product foutief is geprijsd, voorzien is van een beschadigde (prijs)sticker, of zich nog in het magazijn bevindt, dan wordt het artikel niet verkocht. Op een later moment wordt dit artikel alsnog van een prijs voorzien.

7     Reserveringen

·   Dit artikel is komen te vervallen

8     Eigendomsrecht 

·   Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

9     Betaling 

·   De klant dient het aankoopbedrag volledig door middel van een wettig betaalmiddel, bij voorkeur elektronisch, te voldoen op het moment van aflevering. Producten die vanuit het magazijn worden geleverd, dienen eerst bij de kassa moeten worden betaald. Betaling kan niet geschieden in termijnen.

·   Bij aankoop dient een minimale aanbetaling te worden gedaan van 25% van de koopprijs met een minimum van € 10,00. Mocht de klant de koop onverhoopt willen annuleren dan wordt er geen restitutie verleend.

·   Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden en moet betaling in ieder geval voor aflevering van de producten plaatsvinden.

·   Bij besteding van cadeau- en tegoedbonnen dient het gehele bedrag te worden besteed. Er wordt geen geld retour gegeven.

10   Gekochte producten zelf ophalen

·   Producten welke gekocht en volledig betaald zijn en door de klant zelf opgehaald worden, dienen binnen één (1) week na betaling te worden opgehaald op vertoon van de kassabon. Daarna worden voor elke werkweek of een deel daarvan per product opslagkosten doorberekend aan de klant. De hoogte van deze opslagkosten kan men vinden op de website van Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn.

11   Gekochte producten laten bezorgen

·   Voor bezorging van producten wordt een afspraak ingepland. Voor het bezorgen worden bezorgkosten in rekening gebracht aan de klant. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de afstand tussen Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn en het afleveradres en is terug te vinden op www.kringloopalphen.nl.

·   Aflevering geschiedt tot aan de voordeur en alleen op de begane grond, uitgezonderd flats met een toegankelijke lift. Op verzoek en volledig voor eigen risico van de klant, kunnen de goederen inpandig worden afgeleverd. In dat geval dient de klant voorafgaand te controleren of doorgangen ruim genoeg zijn. Stichting Kringloop aan den Rijn behoudt zich te allen tijde het recht voor niet aan dit verzoek te voldoen.

·   Indien de klant op het afgesproken tijdstip niet thuis is, dan wel geen voorziening heeft getroffen waardoor de producten kunnen worden afgeleverd, zullen, indien de producten alsnog moeten worden afgeleverd, extra bezorgkosten in rekening gebracht worden.

·   Demonteerbare grote goederen zoals linnenkasten en bedden zullen voor transport uit elkaar gehaald en zo afgeleverd worden. De aansluiting en eventueel monteren van producten geschiedt door de klant.

 12   Inspectie en schadeclaims

·   De klant is verplicht binnen een redelijke tijd na aankoop doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen of bij aflevering direct, de bij Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn aangekochte producten te inspecteren. Afwijkingen zijn slechts geldig, indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

·   Grove afwijkingen aan producten dienen uiterlijk binnen vier (4) werkdagen na aankoop bij Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn schriftelijk te zijn gemeld. De klant zal alle voor het onderzoeken van de claim noodzakelijke medewerking verlenen.

·   De klant is verantwoordelijk voor alle schade die ontstaan is tijdens eigen vervoer.

·   Schadeclaims met betrekking tot schade die door de bezorgservice van Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn is toegebracht aan de woning van de klant, dienen direct schriftelijk gemeld te worden.

13   Retourneren van artikelen  

·   Met uitzondering van producten voorzien van een garantiebewijs kunnen producten bij Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn niet worden teruggebracht. Afwijkingen zijn slechts geldig, indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

14   Garantie

·   Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn kan geen enkele toezegging doen over de nog te verwachten levensduur van het product. Deze wordt verkocht in de staat waarop het op dat moment verkeert. De beoordeling van de klant is hierbij van doorslaggevend belang.

·   Tenzij anders vermeld, geeft Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn geen garantie op de door haar ten verkoop aangeboden producten. Producten met garantie worden, bij verkoop, voorzien een geldige kassabon met daarop vermeld product- en garantiebepalingen. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien dit geldig aankoopbewijs in onbeschadigde staat kan worden overgelegd. Voor elektrische apparaten geldt daarnaast, dat het apparaat voorzien is van een onbeschadigde garantiesticker.

·   De klant dient aan te tonen dat het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor de garantie geldt. De garantietermijn staat vermeld op de kassabon. Garantiegevallen worden uitsluitend op afspraak behandeld. Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn heeft het recht te kiezen om het product te vervangen dan wel de koopsom in contanten te restitueren. De garantie vervalt indien de klant zelf schade heeft veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een product.

15   Aansprakelijkheid en vrijwaring 

·   Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn is, indien er geen sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor:

o schade die het gevolg is van gebruik dat afwijkt van de eventuele gebruiksvoorschriften van het betreffende product,

o gevolgschade, immateriële schade, zaakschade, bedrijfs- en milieuschade,

o vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens aanwezigheid op locaties die onderdeel uitmaken van Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn.

·   Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn geeft geen verdergaande schadevergoeding aan de klant of derden, dan waartoe de klant recht op heeft op grond van de garantievoorwaarden. De aansprakelijkheid in die gevallen is te allen tijde beperkt tot directe schade en maximaal gelijk aan het factuurbedrag.